Alexander Ivanof - voice

Maxim Rakhmatoulin - keys

Georgy Gustov - guitar

Arseny Kiselev - drums

Ilya Gorshkov - bass

Alexey Litovchenko - sound